Thailand Auto Parts & Accessories 2018

Thailand Auto Parts & Accessories 2018

2018/04/05 มอก

เราเข้าร่วมนิทรรศการ TAPA เมื่อวันที่ 4-8 เมษายน เราจัดแสดงคอยล์จุดระเบิดและเซ็นเซอร์มวลอากาศของเรา

Taiwan Ignition System Co.,Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-9001 ตั้งแต่ปี 2550 มอก. มีมากกว่า 15 ปีในการผลิตเซ็นเซอร์ของชิ้นส่วนยานยนต์ เราเข้าร่วมนิทรรศการ TAPA เมื่อวันที่ 4-8 เมษายน 2561 เราจัดแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่คอยล์จุดระเบิดและเซ็นเซอร์วัดการไหลของอากาศ

Thailand Auto Parts & Accessories 2018
Thailand Auto Parts & Accessories 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์