2018 Taiwan Ignition System Company Incentive Travel

2018 Taiwan Ignition System Company Incentive Travel

2018/09/27 มอก
2018 Taiwan Ignition System Company Incentive Travel
2018 Taiwan Ignition System Company Incentive Travel

ขอแจ้งให้ทราบว่า TIS จะมีการเดินทางจูงใจ 3 วันตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. ถึง 29 ก.ย. ดังนั้นจะไม่มีการจัดงานใด ๆ ในช่วงวันดังกล่าว ขอบคุณสำหรับความร่วมมือของคุณ!

ข่าวประชาสัมพันธ์